Skip links

کتاب بازاریابی پر محتوا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب بازاریابی پر محتوا کتابی برای تعریف دقیق محتوا نویسی و آموزشی برای تولید محتوا است.

جو پولیزی در این کتاب سعی دارد اول بازاریابی محتوایی را تعریف و سپس چگونگی تولید محتوا را بیان کند.

نویسنده تلاش می کند خواننده را متوجه درک عالی بودن تولید محتوا کند و نشان دهد که چگونه می توان با روایت داستانی جذاب مخاطبی بیشتر را جذب کرد.

Description

کتاب بازاریابی پر محتوا

کتاب بازاریابی پر محتوا کتابی برای تعریف دقیق محتوا نویسی و آموزشی برای تولید محتوا است.

جو پولیزی در این کتاب سعی دارد اول بازاریابی محتوایی را تعریف و سپس چگونگی تولید محتوا را بیان کند.

نویسنده تلاش می کند خواننده را متوجه درک عالی بودن تولید محتوا کند و نشان دهد که چگونه می توان با روایت داستانی جذاب مخاطبی بیشتر را جذب کرد.

امروزه تولید محتوا برای کسب و کار ها یکی از اولویت های اصلی آنان برای بازاریابی و معرفی محصول است.

هرچه محتوای تولید شده جذاب، متنوع، کاربردی و مفید باشد مخاطب بیشتری را جذب خود می کند.

کتاب بازاریابی پر محتوا با معرفی روش های بازاریابی و آموزش پرسونا مخاطب شما را در یک استراتژی خوب راهنمایی می کند.

بخشی از کتاب

برای شــنیده شــدن در هیاهو، صدای بلند کافی نیســت، الزم اســت صدایمان کمی آشنا باشد.
تولیــد محتــوا ارزان شــده اســت، نمیخواهــم از واژۀ مجانی اســتفاده کنم چرا که هنــوز زمان برای تولید آن صرف میکنیم و هنوز زمان ارزش دارد.

اما آنقدری ارزان شده که گاهی در چند ثانیه از کتابــی کــه میخوانیــم عکــس میگیریم و در اینســتا گرام منتشــر میکنیم و با همــان چند ثانیه
افرادی را به خواندن آن کتاب ترغیب یا از خواندن آن منصرف میکنیم.

هزینۀ کم تولید محتوا باعث شــده اســت هر روز محتواهای ز یادی تولید و منتشــر شــوند.

Additional information

انتشارات

نویسنده

مترجم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب بازاریابی پر محتوا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X